Menu Sluiten

HR beleid

Je hebt in het leven maar een talent nodig: het talent om je droom te vinden – Jacques Brel

 

Een duurzaam personeelsbeleid draagt niet alleen bij aan de realisatie van de organisatiedoelen maar helpt medewerkers ook hun persoonlijke doelen te bereiken. Dit vraagt om een nieuwe invalshoek met focus op de doelstelling van het HR beleid in plaats van op de instrumentele kant ervan.

Zich thuis voelen in de organisatie

Een duurzaam wervings- en selectiebeleid focust op de fit met de organisatiecultuur maar ook op het leerpotentieel van kandidaat medewerkers.  Succesvolle organisaties weten medewerkers aan te trekken die zich in het doel en de waarden van de organisatie herkennen. Met een warm onthaal en doordacht instroomtraject, maken ze nieuwkomers wegwijs in de organisatie en laten hen de noodzakelijke skills voor de job ontwikkelen.

HR Booster ondersteunt je om jouw organisatiewaarden en leidende principes te expliciteren en deze te integreren in werving en selectie. Samen vertalen we de waarden naar gewenste gedrag en integreren ze in de selectieaanpak. We brengen ook de verwachtingen en noodzakelijke competenties voor de functies of rollen in jouw organisatie in kaart en en linken deze aan de selectiecriteria.

HR Booster biedt ook ondersteuning bij het vormgeven van het onthaaltraject van jouw organisatie. We brengen de belangrijke contactmomenten in kaart, bepalen de doelen, rollen en verantwoordelijkheden en voorzien de noodzakelijke instrumenten (Procesflow, onthaalbrochure, onthaalchecklist, …) om nieuwe medewerkers een warm onthaal te geven.

Daarnaast helpt HR Booster ook bij het gestructureerd en doelgericht overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes op de werkplek. Samen met de kennishouders in jouw organisatie geven we het werkplekleren vorm en werken een gestructureerd inwerkplan met didactische hulpmiddelen voor de peters/meters uit.

Werken in een leerrijke omgeving

Een duurzaam ontwikkelbeleid stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling en zet in op levenslang formeel en informeel leren. Medewerkers leren niet alleen om nu beter te presteren maar ook om hun toekomstige inzetbaarheid te vrijwaren. Het bevorderen en ondersteunen van levenslang leren en kennisdelen op de werkvloer, vraagt om een participatieve en interactieve leeromgeving waar diverse actoren bereid zijn met en van elkaar te leren, in dialoog te gaan over en te reflecteren op hun prestaties in een sfeer van vertrouwen en openheid. Stilstaan bij het eigen kunnen en feedback vragen aan en krijgen van collega’s en leidinggevende maken er deel uit van de dagelijkse praktijk.

HR Booster helpt om met behulp van de juiste organisatiestructuur leerrijke werkomgevingen en actieve jobs met uitdagende taken en verantwoordelijkheid te creëren. Verder bekijken we ook hoe we het kennisdelen en leren van elkaar kunnen stimuleren. We sleutelen aan de leercultuur en zorgen ervoor dat medewerkers en de leidinggevenden het belang inzien van en bijdragen aan het leren op de werkvloer. We zorgen er voor dat kennis waar nodig wordt gedocumenteerd en de infrastructuur voor kennisdeling wordt voorzien.

HR Booster ondersteunt u ook bij het het uitwerken van een strategisch en duurzaam ontwikkelbeleid. We gaan op zoek naar de leervragen en ontwikkelbehoeften vanuit organisatieperspectief (inzetbaarheid, competentieontwikkeling, personeelsplanning) en vanuit werknemersperspectief (loopbaanwensen, werkbaarheid,…).

We vertalen de ontwikkelnoden en wensen in een strategisch opleidings- en ontwikkelplan voor de organisatie, de afdeling en het individu met concrete acties op de verschillende niveaus van de organisatie. Je kan HR Booster ook aanspreken voor het uitwerken van rolbeschrijvingen of functiebeschrijvingen en competentieprofielen met indicatoren afgestemd op jouw bedrijfssituatie om prestaties bespreekbaar te maken en ontwikkelbehoeften van medewerkers in kaart te brengen.

Zin-gevend werk hebben

Een duurzaam loopbaanbeleid uitbouwen draait om het bieden van werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Hierbij zit de werknemer aan het stuur van zijn loopbaan en ondersteun je als organisatie het zoeken naar een rol of job die “zin” heeft en geeft. Het krijgen en behouden van energie in het werk staan hierbij voorop.

HR Booster helpt je dit loopbaan-denken in jouw bedrijf vorm te geven en loopbaanondersteuning in te bedden in uw organisatie en het HR-beleid. Samen werken we een visie op duurzame loopbanen binnen jouw organisatie uit, brengen we de loopbaanmogelijkheden – en paden in kaart en helpen in dialoog te gaan over loopbaanwensen en ambities. We creëren aanspreekpunten voor loopbaanvragen, tekenen het loopbaanbegeleidingsproces uit en geven de bijhorende tools (evolutiegesprekken, loopbaanwerkboek, …)  vorm.